Strona główna Przetargi
Przetargi PDF Drukuj Email
Wpisany przez MirekP   
czwartek, 30 kwietnia 2009 08:52

Mińsk Mazowiecki: Wykonanie prac budowlano-architektonicznych w ogrodzie przy budynku Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim.
Numer ogłoszenia: 128656 - 2009; data zamieszczenia: 30.04.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Mińskiej , ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 0-25 758 00 95, faks 0-25 758 00 95.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulani-minskmaz.home.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac budowlano-architektonicznych w ogrodzie przy budynku Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fontanny ogrodowej z osprzętem, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.12-9, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie obowiązuje wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy - PZP; b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert /w przypadku spółki cywilnej - wszystkich przedsiębiorców będących wspólnikami/; W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, należy dołączyć następujące dokumenty: - wykaz co najmniej 2 wykonanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) z należytą starannością robót w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (prace architektoniczno-budowlane w ogrodach), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3; Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionychw rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem): 1) wypełniony formularz oferty (wg zał. nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych we wzorze umowy (wzór umowy, załącznik nr 2 do SIWZ); 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ; 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert /w przypadku spółki cywilnej - wszystkich przedsiębiorców będących wspólnikami/; 5) wykaz co najmniej 2 wykonanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) z należytą starannością robót w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (prace architektoniczno-budowlane w ogrodach), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 6) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Dokumenty i oświadczenia mogą być przedłożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP; b) wiedza i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i finansowy w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki; c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego; e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe tylko w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W sytuacji kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub nie złoży pełnomocnictw, albo złoży wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy wymienione w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ulani-minskmaz.home.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ziemi Mińskiej, ul. Okrzei 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Ziemi Mińśkiej, ul. Okrzei 16 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Załączniki